Egengodkjent detaljregulering for Oredalsveien 84, 84B og 86B, Sentrum

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Oredalsveien 84, 84B og 86B,
nasjonal arealplanID 01061158 - Sentrum

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 18.06.20, sak 51/20, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting i Oredalen. Det legges til rette for rivning av eksisterende bebyggelse og oppføring av 7 nye eneboliger rundt et felles gatetun. Planområdet ligger i et boligområde i Oredalen, ca. 2 km nord for Fredrikstad sentrum. Planområdet ligger nær Fredrikstadmarka og turområder, og i gang-/sykkelavstand til sentrum og servicetilbud. Selve planområdet er en bebygd boligeiendom.

1 Særutskrift BYS 18.06.2020, sak 51,
2 Oversiktskart
3 Plankart datert 07.11.19, sist revidert 23.04.20
4 Reguleringsbestemmelser datert 07.11.19, sist revidert 28.04.20
5 Planbeskrivelse datert 07.11.19, sist revidert 28.04.20
6 Illustrasjonsplan datert 23.04.20
7 ROS-analyse datert 00.12.18
8 ROS-analyse, stabilitet datert 05.07.19
9 Dokumentasjon av planprosess og medvirkning i planarbeidet datert 05.12.19, sist revidert 23.04.20

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 21.08.2020. Vennligst merk klagen med saksnummer: 16/19062.

 

Sist oppdatert: 02. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?