Egengodkjent detaljregulering for Ørebekk næringsområde, planID 01061089 - Onsøy

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Ørebekk næringsområde arealplanID 01061089, og oppheving av gjeldende plan for Ørebekk næringsområde arealplanID 0106595 – Onsøy

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 17.10.19, sak 130/19, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planarbeidet er å endre adkomst i forhold til den løsningen som er vist i gjeldende reguleringsplan for Ørebekk næringsområde (vedtatt 25.03.10). Dette vil medføre at regulert rundkjøring i rv.110 fjernes og at framtidig trafikk til planområdet får adkomst via Pancoveien.

1. Særutskrift Bystyret 17.10.2019, sak 130
2. Oversiktskart
3. Plankart datert 29.09.14, sist revidert 15.08.19
4. Reguleringsbestemmelser datert 29.09.14, sist revidert 15.08.19
5. Planbeskrivelse datert 29.09.14, sist revidert 15.08.19
6. Sammendrag høringsuttalelser 2. gangs, datert 12.06.19
7. Ørebekk næringspark skisse Uno x, datert 07.06.19
8. Trafikkanalyse Ørebekk, datert 05.05.14

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 29.11.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 13/14450.

 

Sist oppdatert: 07. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?