Egengodkjent detaljregulering for Haugstenåsen B01, Borge

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Haugstenåsen B01 arealplanID 30041179 – Borge  

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 18.06.20, sak 52/20, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Stenseth Grimsrud Arkitekter AS fremmer på vegne av Block Watne AS planforslag for et område på Begby. Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor rammene av områdereguleringen for Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015.

Områdeplanen gir føringer for planutarbeidelsen gjennom arealformål og rekkefølgebestemmelser. Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede planer og omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger

Særutskrift bystyret 18.06.20, sak 52
Oversiktskart
Plankart datert 01.02.2019, sist revidert 04.05.2020
Reguleringsbestemmelser datert 05.07.2019, sist revidert 04.05.2019
Planbeskrivelse datert 11.09.2019, sist revidert 04.05.2020
illustrasjon datert 04.07.2019
Sammendrag av merknader til planarbeidet datert 04.05.2020
Sol- og skyggediagram datert 28.11.2019
Renovasjonsteknisk plan datert 04.04.2019
10 Støyutredning datert 07.03.2016

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 28.08.20. Vennligst merk klagen med saksnummer: 19/3800.

 

Sist oppdatert: 08. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?