Egengodkjent detaljregulering for Fortau Trolldalen-Tangen, Kråkerøy

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Fortau Trolldalen-Tangen,
nasjonal arealplanID 3004 1173 - Kråkerøy

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 10.09.2020, sak 93/20, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortau langs et ca. 1 km langt strekke hvor det i dag ikke er tilrettelagt for myke trafikanter. Dette vil knytte seg til eksisterende gang- og sykkelveinett i kommunen.

1 Særutskrift BYS 10.09.20, sak 93 Fortau Trolldalen-Tangen
2 Oversiktskart datert 15.05.2020
3 Trolldalen - Tangen plankart 1, datert 02.05.2019, revidert 17.06.2020
4 Trolldalen - Tangen plankart 2, datert 02.05.2019, revidert 17.06.2020
5 Trolldalen - Tangen plankart 3, datert 02.05.2019, revidert 17.06.2020
5 Planbeskrivelse, datert 02.05.2019, sist revidert 18.06.2020
7 ROS-analyse datert 06.02.2019
8 Vurdering av forekomst av svensk bjørnebær, datert 10.10.19
9 Planbestemmelser, datert 02.05.2019, revidert 29.07.2020

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 30.10.2020. Vennligst merk klagen med saksnummer: 17/19298.

Sist oppdatert: 08. oktober 2020