Egengodkjent detaljregulering for Fagerlifjellet, Sentrum

Egengodkjent detaljregulering for Fagerlifjellet,
nasjonal arealplanID 3004 1188 – Sentrum

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 10.12.20, sak 154/20, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting langs Fagerliveien. Det legges til rette for rivning av eksisterende boligbebyggelse og oppføring av 70 nye boenheter i boligblokker over 3-6 målbare plan.

Planområdet ligger i underkant av 1 kilometer nord for Fredrikstad sentrum. Planområdet ligger nær turområder rundt bingedammen, blokkbebyggelsen på Bryggerifjellet, og innenfor gangavstand til sentrum og servicetilbud. Selve planområdet er bebygd med 13 boenheter.

1 Særutskrift BYS 10.12.2020, sak 154 Fagerlifjellet
2 Oversiktskart
3 Plankart datert 20.03.20, sist revidert 11.09.20, vedtatt 10.12.20
4 Reguleringsbestemmelser datert 28.04.20., sist revidert 19.10.20, vedtatt 10.12.20
5 Planbeskrivelse datert 28.04.20, sist revidert 19.10.20, vedtatt 10.12.20
6 Sammendrag av høringsuttalelser, datert 11.09.20
7 Sammendrag av innspill datert 21.10.19
8 Geoteknisk Datarapport datert 05.11.19
9 Renovasjonsteknisk plan datert 11.11.19
10 Støyvurdering datert 02.12.19
11 Illustrasjonsplan datert 18.12.19
12 Snitt datert 07.11.19, revidert 15.01.20

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 22.01.2021 Vennligst merk klagen med saksnummer: 18/9789.

Sist oppdatert: 22. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.