Egengodkjent detaljregulering for Ekelundveien, Sentrum

Egengodkjent detaljregulering for Ekelundveien, arealplanID 3004 1129 – Sentrum

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 15.10.20, sak 135/20, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS som plankonsulent, på vegne av forslagsstiller Christianslund Allè 2 AS.

Detaljreguleringen er en endring av reguleringsplan for Veumveien 39-41, godkjent 16.09.04 og Christianslund, godkjent 09.02.89. I gjeldende plan er arealet avsatt til kontorformål. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en boligblokk i tre etasjer med parkeringskjeller.

1. Særutskrift BYS 15.10.20, sak 135
2. Oversiktskart
3. Plankart datert 09.02.18, sist revidert 09.03.20
4. Reguleringsbestemmelser datert 09.02.18, sist revidert 16.09.20
5. Planbeskrivelse sist revidert 16.09.20
6. Skisser
7. Sammendrag av merknader med forslagsstillers kommentarer datert 02.07.20

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 27.11.2020. Vennligst merk klagen med saksnummer: 15/1694.

 

Sist oppdatert: 05. november 2020