Egengodkjent detaljregulering for del av Råkollveien, Rolvsøy

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for del av Råkollveien, arealplanID 01061155 – Rolvsøy

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 07.11.19, sak 157/19, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Sweco Norge AS fremmer på vegne av forslagstiller Fredrikstad kommune ved Seksjon for teknisk drift planforslag for en del av Råkollveien, fra Kongleveien til Hattesvingen på Rolvsøy. Planområdet er på ca. 10 daa.

Hensikten med planarbeidet er å regulere et ca. 500 meter langt fortau langs Råkollveien. Målet med tiltaket er å tilrettelegge for framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter langs strekningen. Planen regulerer også kjøreveien og sideareal på motsatt side av fortauet, samt kollektivholdeplass. Det har i planprosessen blitt gjort alternativvurderinger både for sidevalg av fortau og plassering av kollektivholdeplass.

1. Særutskrift bystyret 7.11.19, sak 157/19
2. Oversiktskart 
3. Plankart 1 
4. Plankart 2 
5. Reguleringsbestemmelser del av Råkollveien
6. Planbeskrivelse datert 01.09.17, sist revidert 10.10.19
7. OV-rammeplan datert 16.03.17
8. ROS-analyse datert 06.02.17
9. Sammendrag av merknader datert 06.06.19

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 20.12.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 16/16268.

 

Sist oppdatert: 29. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?