Bomstasjon Bukkholmen - forslag til oppheving av gjeldende reguleringsplan arealplanID 0106357 – Kråkerøy

Forslag til oppheving av gjeldende reguleringsplan for Bomstasjon Bukkholmen, arealplanID 0106357 – Kråkerøy. Høring- og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Fredrikstad kommune.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 02.11.17, sak 126/17, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn forslag om fullstendig oppheving av gjeldende reguleringsplan for Bomstasjon Bukkholmen med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-14.

Bakgrunnen for oppstart av arbeid med oppheving av planen er det pågående planarbeidet med detaljregulering for Gang og sykkelveg Puttesund – Asmaløy, arealplanID 0106 1144. Ved et eventuelt vedtak tilhørende dette pågående planarbeidet vil gjeldende reguleringsplan bli stykket opp og store deler dekket av ny reguleringsplan.

Samtidig vurderes hensiktsmessigheten til gjeldende regulering som liten da bomstasjonen på Bukkholmen ble fjernet i 2009.

Gjeldende reguleringsplan har et planareal på ca. 5,8 daa og reguleringsformålet er avsatt til veg. Ved oppheving av planen vil kommuneplanens arealdel gi arealbruksformålet for arealet. Kommuneplanens arealdel avsetter arealet i samsvar med gjeldende regulering til vegformål.

Plandokumenter:

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 08.01.18. Alternativt kan man bruke elektronisk skjema for å gi innspill. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 17/13754.

Sist oppdatert: 08. november 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.