Forslag til detaljregulering for Klokkerstuveien 2 - Østsiden, Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Klokkerstuveien 2
nasjonal arealplanID 30041021 - Østsiden
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Solid Prosjekt AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 11.06.2020, sak 65/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av 31 boenheter på Byens marker. Planområdet, som dekker ca. 13.000 m2, ligger omtrent 5 km øst for Fredrikstad sentrum, i Gamle Fredrikstad.

I fylkesplanen er planområdet markert som kulturmiljø innenfor temakart for «regionalt verdifulle kulturmiljø», og det må vises hensyn til omkringliggende kulturmiljø ved utarbeidelse av planforslaget. Planområdet er avsatt til «framtidig boligbebyggelse» i kommuneplanens arealdel. Planområdet består i dag av brakkmark, og er regulert til landbruk.

Planforslaget overholder bestemmelser og retningslinjer i vedtatt kommuneplan, og planens formål er i tråd med kommuneplanens arealdel.

1. Særutskrift planutvalget 11.06.2020, sak 65
2. Oversiktskart
3. Plankart datert 29.04.2020
4. Reguleringsbestemmelser datert 30.04.2020
5. Planbeskrivelse datert 30.04.2020
6. ROS-analyse datert 18.12.2019
7. Samlede innspill med forslagsstillers kommentarer
8. Brannrapport datert 18.12.2019
9. Geoteknikkrapport - Sikkerhet mot skred datert 06.12.2019
10.Geotekniske grunnundersøkelser datert 06.12.2019
11.Naturmangfoldrapport datert 21.10.2019
12.Støyrapport datert 23.10.2019
13.Trafikkrapport datert 04.12.2019
14.VA og overvann-rapport
15.Flomrapport - Oldenborgbekken datert 26.11.2019
16.Illustrasjonshefte

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 31.08.2020. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2019/11261.

Sist oppdatert: 18. juni 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?