Verksbyen, B4, planID 01061146, sentrum - egengodkjent detaljregulering

Innhold

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 15.03.18, sak 30/18, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.


Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boligblokker for et område på Sorgenfri delfelt B4. Planområdet er på totalt ca. 13,5 daa og foreslått delt inn i 3 felt, B1, B2 og B3 med parkering i kjeller under B1.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 25.04.18.

Vennligst merk klagen med saksnummer: 16/3405.

Sist oppdatert: 23. mars 2018