Vegforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand - Forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering for vegforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand arealplanID 0106 1137 - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagsstiller: Fredrikstad kommune.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 24.05.2017, sak 51/17,  vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for veiforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til Landbruk-Natur- Friluftsformål med hensynssone for høyspenningsanlegg.  

Plandokumenter:

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no  innen 07.08.2017.

Elektronisk skjema/høring:
Offentlig høring/Høringsinnspill

Sist oppdatert: 31. mai 2017