Værste tomt 1.7 - Forslag til detaljregulering. Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Værste tomt 1.7, planID 01061167 - Kråkerøy Høring- og offentlig ettersyn Forslagstiller: Værste Utvikling AS.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 26.09.18, sak 95/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av utleiebygg for kontor, forretning, bevertning og eller offentlig/privat tjenesteyting på Værste, Kråkerøy.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 19.11.2018. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 17/3956.

Sist oppdatert: 03. oktober 2018