Værste - arealplanID 0106 1080, område 6

Innhold

Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av gjeldende reguleringsplan for Endring av del av område 6, Værste - arealplanID 0106 1080.


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Fredrikstad kommune igangsetter arbeid etter § 12-14 med å oppheve gjeldende reguleringsplan for «Endring for del av område 6, Værste», arealplan-ID 0106 1080, vedtatt 19.03.15.

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, eller postmottak@fredrikstad.kommune.no, innen 01.02.20.

Vennligst merk innspillet med saksnummer 2013/8318.

Sist oppdatert: 08. januar 2020