Varsel om utvidelse av planområdet for detaljreguleringsplan Sorgenfri/Arildsborg

Innhold

VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET FOR DETALJREGULERINGSPLAN:

SORGENFRI PARK/ARILDSBORG
Fredrikstad kommune
(PLANID 30041166)

Varsling
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at planområdet for Sorgenfri Park/Arildsborg utvides. Opprinnelig varslingsbrev ble sendt den 29.01.2019. 
Tiltakshaver er Sorgenfri Park AS og HS arealplan AS er engasjert som plankonsulent.

Hensikten med planarbeidet
Tiltakshaver ønsker gjennom planarbeidet og legge til rette for etablering av aktivitets- og treningssenter med bl.a. curling og bowlinganlegg med tilhørende funksjoner, kontor, helsesenter (legekontorer mv.) og treningssenter innenfor planområdet. Planområdet berører hele eiendommen gnr/bnr 303/1787 og en del av gnr/bnr 303/1352 i Fredrikstad kommune.

Det varsles en utvidelse av planområdet fordi man ønsker å se på muligheten for å etablere en lekeplass med evt. underjordisk parkering på gnr/bnr 303/1352.

Beliggenhet og planområde
Planområdet ligger umiddelbart øst for Østsiden storsenter på Sellebakk. Planområdet har en sentral beliggenhet med tanke overordnet infrastruktur, med umiddelbar nærhet til Sarpsborgveien FV111 med hyppige bussavganger mot både Sarpsborg og Fredrikstad.

I figur 1 vises planavgrensningen for det utvidede planområdet. Utvidelsen omfatter en del av eiendommen gnr/bnr 303/1352. En del av tilstøtende kjørevei (samme eiendom) er også med i planområdet.

 

Figur 1: Plangrense for det opprinnelige og den utvidete delen av planområdet.
Utvidelsen er utgjør cirka 0.97 daa. Det totale planområdet er cirka 12.49 daa. 

Vurdering av behovet for konsekvensutredning
Det er i forbindelse med oppstart av planarbeidet vurdert hvorvidt planlagte tiltak utløser krav om konsekvensutredning (KU), iht. Forskrift om konsekvensutredninger (2017-07-01). Det legges til grunn at utvidelsen av planområdet ikke utløser krav om KU. Dette er vurdert i et eget notat som ligger vedlagt varslingsbrevet.

KU-vurdering gnr. 303 bnr 1352 Sorgenfri Park/Arildsborg 010720

Dagens arealbruk
Eiendommen er per dags dato ubebygd og består i hovedsak av gress.
Tomten er forholdsvis flat med en høydeforskjell på cirka 1 meter.

Plansituasjon
Kommuneplanens arealdel
Området er i kommuneplanens arealdel (vedtatt 18.06.2020) avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Reguleringsplan
Området inngår i reguleringsplanen Sorgenfri (ID 0106544). Det aktuelle arealet er avsatt til annet friområde. Dette er en stor plan som stiller krav om ytterligere bebyggelsesplan for de enkelte delfelt (bebyggelsesplan-begrepet er senere erstattet av detaljreguleringsplan).

 

Figur 2: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan og plangrensen utvidelse av planområdet,
vist med sort omriss.  

Prosess og medvirkning
Det tas sikte på å gjennomføre medvirkningsprosessene iht. Plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning med f.eks. naboer eller sektormyndigheter vil vurderes underveis i planprosessen i samråd med planmyndigheten.

Merknader
Beboere og myndigheter bes ta kontakt ved eventuelle spørsmål til planarbeidet.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 24.08.2020 rettes til:

HS arealplan:
hs@hsarealplan.no (foretrukket)
• Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy

Plankosulent Håvard Skaaden
mobil 41676496

Sist oppdatert: 02. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?