Varsel om oppstart Vikeråsen syd

Innhold

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandling av utbyggingsavtale for Vikeråsen syd, Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-ID: 3004 1196).

Iht. plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Vikeråsen syd. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. plan- og bygningsloven § 17-4. Forslagstiller er Vikeråsen AS. Plankonsulent er Rambøll Norge AS, Avd. Plan og Bygg i Fredrikstad.

Planområdets beliggenhet, markert med blått omriss.

Planområdet utgjør ca. 21,3 daa og ligger ved Viker i kommunedel Onsøy. Planområdet har adkomst fra fv. 1108 Vikerveien, og ligger ca. 3,2 km sør for Gressvik sentrum. Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljregulering for å kunne oppføre frittliggende boligbebyggelse (ca. 15 tomter) med tilhørende lekeplasser, grøntarealer og teknisk infrastruktur.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 26.10.2020 rettes til:

Rambøll Norge AS, Avd. Plan og Bygg, Postboks 383, 1601 Fredrikstad
og/eller e-post: per.atle.tangen@ramboll.no.

Dokumenter:
Vikeråsen syd_oppstartsmøtereferat_godkjent
Vikeråsen syd_planinitiativ_020620
Vikeråsen syd_skisse med nabo_15 tometer_290520

Sist oppdatert: 25. september 2020