Varsel om oppstart - Veum Park

Innhold

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG UTBYGGINGSAVTALE FOR VEUM
PARK – GNR./BNR. 214/159, 214/135 og 214/136 – PLAN-ID 3004 1130

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8, 17-4 kunngjøres det oppstart av arbeid
med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og utbyggingsavtale for Veum
Park i Fredrikstad kommune. Planområdet er på ca. 81,2 dekar, og omfatter hele eller
deler av gnr./bnr. 214/159, 214/135 og 214/136. Det kan bli aktuelt å nedjustere
planavgrensningen underveis i planprosessen.
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til
rette for boligutvikling og et nærsentertilbud på tidligere Veum sykehus.
Planområdet er i gjeldende kommuneplan (2011-2023) avsatt til nåværende
bebyggelse og anlegg, og i rullering av kommuneplanen (2020-2032) avsatt til
fremtidig kombinert bebyggelse og anlegg.
Planområdet består i eksisterende situasjon i hovedsak av det som tidligere var Veum
psykiatriske sykehus, tilhørende Sykehuset Østfold, samt større parkdrag.
Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger, og det konkluderes
med at det omfattes av § 8.

Dokumenter:

Forslagsstiller er Veum Park AS. Eventuelle uttalelser til planarbeidet rettes skriftlig til
plankonsulent Multiconsult Norge AS v/Kjersti Lie Løvik per brev til postboks 1424,
1602 Fredrikstad eller på epost til kjersti.lie@multiconsult.no innen 25. mai 2020.
Vennligst merk uttalelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer «10214972-01».

Sist oppdatert: 22. april 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?