Varsel om oppstart av planarbeid for Viken Park

Nasjonal plan-ID: 3004 1199

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med områderegulering med konsekvensutredning for Viken Park, og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for kommunal teknisk infrastruktur, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4.

Planområdet er på ca. 2700 dekar og ligger i nordøstre del av Fredrikstad kommune mellom Torp og Årum, sør for rv. 22 (Sarpsborgveien) og nord for fv. 107 (Vardeveien). I figuren  nedenfor er foreløpig planavgrensning vist med svart, stiplet strek. Det kan bli aktuelt å redusere planområdet underveis i planprosessen.

planbilde.jpg     

En rekke eiendommer ligger helt eller delvis innenfor planområdet. Disse er listet opp i forslag til planprogram som du finner nedenfor.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et regionalt næringsområde. Aktuelle næringsformål er blant annet lager, logistikk, industri, verksted og datasenter. Tilhørende, underordnet kontor og/eller grossistvirksomhet inngår. En mindre del av planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplaner. I kommuneplanens arealdel er planområdet hovedsakelig avsatt til kombinert formål bebyggelse og anlegg, samt landbruks-, natur- og friluftsformål. Planområdet består i stor grad av skogkledde åser, med noe innslag av jordbruk. Det omfatter også deler av fv. 107 i sørøst og deler av rv. 22 i nord.  

Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger, og det konkluderes med at planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning og planprogram.  

Områderegulering er en plantype som vanligvis utarbeides og bekostes av kommunen selv. Kommunen kan overlate til private og andre myndigheter å utarbeide forslag til områderegulering etter et eget vedtak som gir betingelsene for planarbeidet, og avklaringer av økonomiske forhold. Et slikt vedtak er fattet i dette tilfellet. Forslagsstiller er Viken Park AS, plankonsulent er Multiconsult Norge A/S.     

Eventuelle uttalelser til planarbeidet og forslag til planprogram sendes skriftlig til Multiconsult Norge AS v/Jørgen Langgård, postboks 1424, 1602 Fredrikstad,  eller sendes på epost til jorgen.langgard@multiconsult.no. Vennligst merk uttalelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer «10217164».  

Frist for å komme med uttalelser er 1. februar 2021.   

Nedenfor finner du et oversiktskart som viser planområdets beliggenhet, planinitiativ, referat fra oppstartmøtet, særutskrift av formannskapets sak om valg av plantype og organisering av planarbeidet, varslingsbrev, og forslag til planprogram.

Oversiktskart 

Planinitiativ, datert 27.03.2020

Referat fra oppstartmøte, godkjent 22.10.2020

Særutskrift av formannskapets sak om valg av plantype, organisering av planarbeidet og fordeling av kostnader

Varslingsbrev, datert 11.12.2020

Forslag til planprogram, datert 09.12.2020

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 10. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.