Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan Fylkesvei 381 Seppoveien

Viken fylkeskommune skal i samarbeid med Fredrikstad kommune lage en detaljregulering for utbedring av fylkesvei 381 Seppoveien.

Strekningen er omtrent seks kilometer lang og strekker seg fra avkjøringen til gamle Evenrød skole og fram til Solli, i krysset der fv. 381 møter fv. 112 Solliveien. Har du gode innspill til oss, vil vi gjerne vite om dem.

Om prosjektet 
Hensikten med planarbeidet er å finne løsninger for å forlenge fylkesveiens levetid. Aktuelle tiltak vil være å grave grøfter og drenere veikroppen med stikkrenner,
forsterke veiskulderen, rydde sideterreng og bytte ut masser der det er behov for det.

Det vil ikke gjøres endringer på veitrase eller veibredde, med unntak av punkter med behov for å forsterke veikanten.

 

Planområdet er vist i kartutsnittet. Dette er et foreløpig forslag som kan bli justert underveis i planprosessen.

Planområdet er vist i kartutsnittet. Dette er et foreløpig forslag som kan bli justert underveis i planprosessen.

 

Har du innspill til planen, må disse sendes inn skriftlig innen 7. desember. 

Send til Viken fylkeskommune via eDialog eller post@viken.no eller per brev til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Merk innspillene med saksnummer «2020/127501».

Har du spørsmål til planen, kontakt planleggingsleder Einar Nilsen, via einarn@viken.no eller telefon 951 59 688.

Vi kunngjør og varsler planoppstart etter plan- og bygningsloven §12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Viken fylkeskommune anser ikke at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredninger etter forskrift om konsekvensutredninger.

Les mer på viken.no/fv381seppoveien

Vedlegg:
Planinitiativ Seppoveien
Godkjent referat oppstartmøte utbedring fv. 381 Seppoveien

Sist oppdatert: 16. november 2020