Varsel om oppstart av detaljregulering for Stensvikfjellet hytteområde

Innhold

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid med privat detaljreguleringsplan for Stensvikfjellet hytteområde (planID 1195) i Fredrikstad kommune. Det varsles også samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, iht. Plan- og bygnignsloven § 17. Tiltakshavere er grunneiere Andrè Kazinci og Erling Gellein og plankonsulent er HS Arealplan AS.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse på gnr/bnr 59/5, 59/3 og 59/127. Planområdet er ca 17,8 daa. og ligger ved Stensvik i Onsøy. Planområdet er i Kystsoneplanen- og forslag til ny kommuneplan avsatt til fritidsbebyggelse og LNF. Planlagte tiltak er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU). 

Dokumenter:

 

Merknader kan sendes til HS arealplan v/Håvard Skaaden: hs@hsarealplan.no eller Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy innen den 27.05.2020.

Sist oppdatert: 22. april 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?