Varsel om oppstart av detaljregulering for Ramseklo båtforening

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR RAMSEKLO BÅTFORENING, FREDRIKSTAD KOMMUNE (NASJONAL PLAN-ID: 3004 1201)

Varsling:
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljregulering for Ramseklo båtforening, Fredrikstad kommune. Planlagte tiltak er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Innkomne merknader behandles av forslagsstiller og vil følge saken til administrativ og politisk behandling.

Tiltakshaver er Ramseklo båtforening. Utførende konsulent er Rambøll Norge AS, avd. Plan og Bygg i Fredrikstad.

Planområdets beliggenhet og avgrensning:
Planområdet ligger i Ramseklovbukta ved Slevik i kommunedel Onsøy i Fredrikstad kommune. Planområdets beliggenhet er markert med blått omriss på kartet nedenfor.

Figur 1: Planområdets beliggenhet markert med blått omriss.

Planområdet utgjør ca. 51,2 daa. Dette omfatter eiendommen 66/504 og del av 66/68. Planområdets avgrensning fremgår av kartet nedenfor.

Figur 2: Planområdets avgrensning vist med blå, stiplet strek.


Planstatus:

Kommuneplanens arealdel
Arealet til den forlengede bryggen er dels avsatt til nåværende og framtidig småbåthavn i kommuneplanen og dels friluftsområde i sjø. Ved motstrid går kommuneplanen foran eldre reguleringsplan. I tillegg peker kommuneplanen på behovet for å utvide kapasiteten for småbåthavner i Fredrikstad Kommune. Kommunen ønsker en god arealutnyttelse i sjøen der det er vist småbåthavner, slik at flere av innbyggere kan ha mulighet for båtplass i sitt nærområde. I kommuneplanen er det lagt til grunn at småbåthavner er lokalisert til steder med vegadkomst. Tiltaket anses å være i tråd med overordnet plan, med unntak av en svært liten del av bryggen som blir liggende i friluftsområdet. For øvrig viser kommuneplanen faresone for flom på store deler av landarealet. Arealformål i kommuneplanen framgår av utsnitt nedenfor:

imageydele.png

Figur 3: Forholdet til kommuneplanens arealdel. Varslet plangrense vist med blå, stiplet strek.


Tiltaket anses å være i tråd med overordnet plan, med unntak av en svært liten del av bryggen som blir liggende i friluftsområdet. Situasjonen er at eksisterende, godkjent brygge E går noe ut i friluftsområdet i kommuneplanen. Forlengelsen av brygga må nødvendigvis henge sammen med den eksisterende. Det foreslås lagt inn en retningsendring på forlengelsen av brygga for å begrense avviket fra kommuneplanen. Denne justeringen anses som en mindre tilpasning.

Figur 4: Utsnitt med forlengelse av brygge E. Det foreslås en retningsendring på forlengelsen for å redusere avviket fra kommuneplanen.


Alt landareal innenfor foreslått planområde ligger også med skravur hensynssone – friluftsliv i kystsoneplanen.

Reguleringsplan
Planområdet inngår i reguleringsplanen for Ramseklov (plan-ID: 295, vedtatt 22.06.1989). Utsnitt av gjeldende reguleringsplan er vist nedenfor (nytt planomriss vist med blå strek). Planlagte tiltak går ut over areal avsatt til småbåthavn i gjeldende reguleringsplan. Forholdet til gjeldende reguleringsplan framgår av utsnitt nedenfor:

Figur 5: Forholdet til gjeldende reguleringsplan. Varslet planområde vist med blå, stiplet strek.

 

Foreløpige tanker om planarbeidet:
Tiltaket som utløser behov for en reguleringsplan er et ønske om å forlenge brygge E med 30-35 båtplasser. Forlengelsen av brygga vil ikke medføre behov for mudring eller andre inngrep i sjøbunnen foruten forankring av brygga. Grunnen til at planområdet er mye større enn det tiltaket egentlig utløser, er at kommunen ønsker å rydde opp i plansituasjonen. Det har gjennom årene blitt godkjent og gjennomført en del tiltak som ikke samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Kommunen har derfor i denne sammenheng et ønske om å regulere i henhold til faktisk bruk.

Det vil for øvrig settes av tilstrekkelig parkering på landarealet og vurderes mulighet for å tilrettelegge for anlegg for håndtering av bunnstoff og annen forurensning med spyleplate etc. Svartorstrandskog øst for eksisterende parkering vil bli regulert til blågrønn struktur.

Merknader:
Vedlegg:
Oppstartsmøtereferat
Planinitiativ

Det vil for øvrig bli mulighet til å uttale seg til et konkret planforslag når dette sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 19.02.2021 rettes til:

Rambøll Norge AS
Avd. Plan og Bygg
Postboks 383, 1601 Fredrikstad
og/eller e-post: per.atle.tangen@ramboll.no

Sist oppdatert: 11. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.