Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan - Øra Syd Nordøstre del, gnr./bnr. 303/1240 og 303/1926

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan – Øra Syd Nordøstre del, gnr./bnr. 303/1240 og 303/1926

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan, med konsekvensutredning og planprogram, for utvidelse av næringsområde og kommunalteknisk anlegg.

Planområdet ligger syd på Øra i Fredrikstad kommune. Øra fungerer i dag både som næring- og industriområde, og naturreservat. Hensikten med planarbeidet er å utvide næringsvirksomheten til Batteriretur AS og FREVAR renseanlegg, samt legge til rette for bevaring og restaurering av naturområder nord-øst på planområdet.

Planområdet er regulert; Reguleringsplan for Øra Syd, planID 599, vedtatt 06.17.2010. Mesteparten av området er regulert til bevaring av landskap og vegetasjon. Sør på planområdet er det regulert til kommunalteknisk virksomhet og annet kombinert formål. Veien som går langs hele planområdet på vestsiden er også tatt med som del av varslingsgrensen.

Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning. Renseanlegget til FREVAR faller inn under forskriftens bestemmelser og utløser krav om konsekvensutredning. Dette innebærer at utredningen må ta for seg hele området som helhet. Det er derfor ikke overveiende behov for å vurdere nærmere om virksomheten til Batteriretur AS utløser videre krav.

Planprogrammet er vedlagt. Her framkommer nærmere beskrivelse av tiltaket og de overordnede føringer for planarbeidet.

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune hadde innsigelse til kommuneplanen i forhold til arealet KB11. I brev fra 15.06.2020 fremmet Fylkesmannen i Oslo og Viken "forslag til løsning av innsigelse til KB11 i forslag til kommuneplanens arealdel=. Dette forslaget inneholder gitte betingelser for å trekke innsigelsen. Dette ble senere justert noe i e-post på intern høring 16.11.2020. I brev fra 18.11.2020 konkluderer Fylkesmannen at arealet KB11 i kommuneplanen kan egengodkjennes av kommunen på de gitte betingelser. Dette medfører også at planområdet ble utvidet i syd og øst for å ivareta ønsket om å gi rom for rehabiliteringstiltak. Innsigelsen fra Viken fylkeskommune er per 01.12.2020 ikke formelt løst. Innsigelsen vil behandles av Viken fylkesråd.

Varsel om oppstart med planprogram legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring til naboer, grunneiere, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er seks uker. I løpet av denne perioden er det åpent for å komme med innspill og merknader til planarbeidet. Etter førstegangsbehandling av planforslaget vil det igjen bli sendt på høring og legges ut til offentlig ettersyn, med en frist for innspill og merknader på minimum seks uker.

Forslagsstiller er Borg Havn IKS og FREVAR KF. Forslagsstillers konsulent er COWI AS.

Eventuelle innspill eller merknader til varsling av oppstart må rettes skriftlig til COWI AS v/ Rune Skarstein per brev til postboks 123, 1601 Fredrikstad eller på epost: rusk@cowi.no, tlf: 908 41 810. Frist for innsending er 19. januar 2021.

Vedlegg A – Oversiktskart
Vedlegg B – Planavgrensning
Vedlegg C – Planprogram
Vedlegg D – Planinitiativ
Vedlegg E - Oppstartsmøtereferat

 

Sist oppdatert: 01. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.