Varsel om oppstart Åsgårdhagen

Innhold

Oppstart av detaljregulering

PLUS arkitektur AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Åsgårdhagen på Kråkerøy i Fredrikstad kommune jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Forslagsstiller er Åsgårdhagen AS.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gbnr. 423/75, 423/158, 423/60, 423/74, 423/192, 423/80, 423/30 og 423/57 i Fredrikstad kommune. Planområdets areal er på ca 9,7 daa. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

De deler av gjeldende reguleringsplan som inngår i planområdet blir erstattet dersom planen blir vedtatt.

 bilde

Formålet med planarbeidet er å sanere eksisterende villabebyggelse, og erstatte denne med et leilighetsprosjekt. Prosjektet vil bli et overgangsprosjekt mellom den høye bebyggelsen som skal føres opp på andre siden av G. A. Stouslandsvei og villabebyggelsen i vest. Foreløpige tanker er et prosjekt med 5 mindre leilighetsbygg i 3-5 etasjer. Det vil være fokus på å videreføre det grønne miljøet som finnes på området i dag og parkeringen legges i hovedsak under bakken.

Gjeldende kommuneplan viser hele området som «nåværende bebyggelse og anlegg». Den planlagte arealbruken er i tråd med formålet i arealdelen. Store deler av planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for Værste, vedtatt 30.05.2001. Området er regulert til eksisterende bolig.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 annet ledd, jfr. forskrift om konsekvensutredninger.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

PLUS arkitektur AS v/Alexander Mysen
Postadresse: Storgata 5, 1607 Fredrikstad
Epost: post@plusarkitektur.no

innen 12.10.2020.

Dokumenter:
Brev - varsel om oppstart
Oppstartsmøtereferat
Planinitiativ 
Vurdering av krav om konsekvensutredning 

Sist oppdatert: 08. september 2020