Traraveien 16B og 18

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Traraveien 16B og 18 arealplanID 0106 1118 - Sentrum

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Fredrikstad Bystyre i møte 9.2.17, sak 2/17, egengodkjent detaljregulering for Traraveien 16B og 18, arealplanID 0106 1118 - Sentrum, med tilhørende bestemmelser. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for rivning av eksisterende bebyggelse, sammenføying av eiendommene og oppføring av et leilighetsprosjekt.

Det legges opp til en økt utnyttelsesgrad/fortetting og et nåtidig form- og fasadeuttrykk. Samtidig er tilpasning til omgivelsene og videreføring av kvaliteter i landskap og nabobebyggelse vektlagt. Plandokumenter iht. vedleggsliste i saksframlegg.

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 17.03.2017.

Plandokumenter

  1. Særutskrift – Bystyret 9.2.17, sak 2/17
  2. Oversiktskart
  3. Plankart 21.10.15, sist revidert 07.03.16
  4. Reguleringsbestemmelser datert 21.10.15, sist revidert 15.12.16
  5. Planbeskrivelse datert 21.10.15, sist revidert 15.12.16
  6. ROS-analyse Traraveien 18 datert 14.11.14
  7. Epost fra Statens vegvesen og rådmannens kommentarer
Sist oppdatert: 23. februar 2017