Torpebergveien-Vesten - egengodkjent detaljregulering for Rv. 111 holdeplasser

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Rv. 111 Holdeplasser Torpebergveien-Vesten ArealplanID 0106 1140 - Borge

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Fredrikstad Bystyre i møte 20.10.16, sak 103/16, egengodkjent detaljregulering for Rv. 111, holdeplasser Torpebergveien-Vesten, arealplanID 0106 1140 - Borge, med tilhørende bestemmelser.   Statens vegvesen fremmer forslag til detaljregulering for 4 tosidige bussholdeplasser langs rv. 111 fra Torpebergveien til Vesten (gjelder holdeplasser ved Torpebergveien, Moum, Påskefjellet og Vesten). Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgradering av eksisterende holdeplasser slik at de oppfyller gjeldende krav til utforming.  

Plandokumentene:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 2.12.2016.

Sist oppdatert: 11. november 2016