Tordenskioldsgate 9-13 - Egengodkjent detaljregulering

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Tordenskiolds gate 9-13, ArealplanID 0106 1081- Sentrum.


I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 15.06.17, sak 94/17 egengodkjent detaljregulering for Tordenskiolds gate 9-13, arealplanID 0106 1081- Sentrum, med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planen er å legge til rette for å oppføre en boligblokk på eiendommene Tordenskiolds gate 9, 11 og 13. Hele kvartalet foreslås regulert til sentrumsformål. Deler av første etasje mot Tordenskiolds gate og nordenden vil ha næringslokaler, resterende parkering. Kaien mot Vesterelven foreslås til formålet offentlig gang- og sykkelvei, som forlengelse av bryggepromenaden.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no  innen 01.09.2017. NB: Vennligst merk klagen med saksnummer: 2013/6625.

Sist oppdatert: 08. august 2017