Thorbjørnrød ‐ detaljreguleringsplan med konsekvensutredning

Innhold

Varsling av oppstart av planarbeid og arbeid med utbyggingsavtale samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram ‐ Thorbjørnrød massedeponi ‐ Gnr./bnr. 35/1 m. fl. – Plan‐ID 01061151.

Sist oppdatert: 28. november 2016