Værste arealplanID 0106 1007, Kråkerøy - forslag til endring detaljreguleringsplan

Innhold

Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Del av gnr. 423 bnr. 2, Værste arealplanID 0106 1007 - Kråkerøy. Høring og offentlig ettersyn. Forslagsstiller: Helsehuset Fredrikstad 2 AS c/o Værste AS.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 22.11.16, sak 95/16,  vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til detaljregulering med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Reguleringsplan Del av gnr. 423 bnr. 2 Værste er vedtatt i 2011 og omfatter Helsehuset med parkeringsarealer, adkomstvei og grøntområde. Planen tillater inntil 15.000 m2 bruksareal (BRA) bebyggelse og anlegg og inntil 9.000 m2 BRA parkeringsanlegg.

Forslagstiller ønsker gjennom endring av reguleringsplanen å øke arealer til tjenesteyting / forretning / kontor / institusjon, dels som påbygg av helsehuset og dels som et nybygg på arealet som står ledig for et eventuelt parkeringshus, i gjeldende plan. Det foreslås erstattet med et frittliggende nærings og kontorbygg.

Endringen vil åpne for større bebyggelse der gjeldende plan beskriver en mer moderat utbygging, som bedre ivaretar hensyn til ulike situasjoner og miljø på henholdsvis by- og veisiden og småskalabebyggelsen ved Åsgård.

Plandokumentene:

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 27.01.17.

Sist oppdatert: 29. november 2016