Stensvik granittfjell - varsel om oppstart av planarbeid

Innhold

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering av eiendommene 59/10 og 59/167 i Fredrikstad kommune. Planområdet ligger ca 6 km sørvest for sentrum. Forslagstiller er Fredrikstad Granittkompani eiendom AS.

Dokumenter:

Innspill til planarbeidet sendes: Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Trosvikstranda 9,
1608 Fredrikstad. Innspillsfrist er 29.05.2017.

Sist oppdatert: 04. april 2017