Sorgenfri, felt F/K/O - Forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering for Sorgenfri, felt F/K/O, arealplanID 0106 1117 - Sentrum. Høring og offentlig ettersyn. Forslagsstiller: Østsiden Handelsutvikling AS.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 02.03.17, sak 15/17, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av forretning, kontor og/eller tjenesteyting. Planområdet utgjør ca. 10 daa, avgrenset av Rv111 i øst, Sorgenfri Allé i nord, Vaggærgata (ikke opparbeidet) i vest og eksisterende bebyggelse i syd.

Dokumenter:

Eventuelle bemerkninger sendes:

Frist: Innen 24.04.2017.

Sist oppdatert: 09. mars 2017