Sønningen - forslag til detaljregulering

Innhold

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 29.09.2016, sak 67/16, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger ved Sønningveien på Lervik, og utgjør et areal på ca. 15 daa.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger på eiendommen 119/27. Planforslaget legger opp til 10 nye enheter. I tillegg er det tilrettelagt for utvidelse av tomteareal for en bebygd hyttetomt 119/27/9 og utvidelse av tomteareal for boligeiendommen 119/50.

Plandokumentene er tilgjengelig på kommunens nettside til 21.11.2016.

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 21.11.2016.

Dokumenter:

1. Særutskrift planutvalget 29.10.2016, sak 67/16
2. Oversiktskart
3. Plankart datert 9.9.2015, sist revidert 9.5.2016
4. Reguleringsbestemmelser datert 9.9.2015, sist revidert 9.5.2016
5. Planbeskrivelse datert 9.9.2015, sist revidert 9.5.2016
6. Illustrasjonsplan, datert 9.5.2016

Sist oppdatert: 17. oktober 2016