Slevikkroken hytteområde - egengodkjent detaljregulering

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Slevikkroken hytteområde, arealplanID 0106 1076 – Onsøy.

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 17.11.16, sak 119/16, egengodkjent detaljregulering for Slevikkroken hytteområde, arealplanID 0106 1076 - Onsøy, med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger på Slevik og avgrenses mot øst av Batteriveien mot Blåsopp, veien Slevikkroken i nordøst og eksisterende fritidsboliger ved Slevikstranda mot nord. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 12 nye fritidsboliger innenfor kystsoneplanens anviste eksisterende fritidsbebyggelse, med adkomstvei, parkering og tilhørende gangveiforbindelser mot Slevikkilen.

Plandokumentene:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 16.12.2016.  

Sist oppdatert: 22. november 2016