Slevikhagen, Onsøy -

Innhold

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 15.03.18, sak 29/18, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.


Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger i form av konsentrert småhusbebyggelse. Planområdet ligger på Slevik ca 13 km vest for Fredrikstad sentrum, og utgjør ca. 5,1 daa. Arealet er bebygd med en hytte som har stått ubrukt en del år, og omgis av eksisterende bebyggelse. Planområdet er uregulert, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til arealformål nåværende bebyggelse og anlegg.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 25.04.18.

Vennligst merk klagen med saksnummer: 15/18932.

Sist oppdatert: 23. mars 2018