Slevikhagen - forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering for Slevikhagen planID 0106 1145 - Onsøy. Høring og offentlig ettersyn. Forslagsstiller: Halvorsrødveien 75A AS.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 06.04.2017, sak 28/17,  vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på Slevik, ca. 13 km vest for Fredrikstad sentrum, og er bebygd med en hytte som har stått ubrukt en del år. Planområdet utgjør ca. 5,1 daa, og er omgitt av eksisterende boligbebyggelse. Plangrensen er med unntak av regulert veiformål definert ut fra eiendomsgrensene til eiendommen som planforslaget omfatter.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger i form av konsentrert småhusbebyggelse. Plandokumenter iht. vedleggsliste i saksframlegg.

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 05.06.2017.  

Dokumenter:

Sist oppdatert: 19. april 2017