Rv. 111 Veberg holdeplass - Varsel om oppstart av planarbeid

Innhold

Hensikten med planen er å oppgradere holdeplassen til dagens standard og få en universell utforming.

Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter forskriften om konsekvensutredninger.

Tiltaket kommer ikke inn under § 2 i forskriften som lister opp tiltak som alltid skal behandles og omfattes heller ikke av § 3 som angir at enkelte planer og tiltak skal vurderes etter forskriftens § 4 dersom de har vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Det vil bli utført en ROS-analyse for å kartlegge risiko og avbøtende tiltak.

Varslingsdokumentene kan leses under:

Innspill til reguleringsplanarbeidet eller spørsmål kan rettes til:

  • Lene Lima pr e-post: lene.lima@vegvesen.no
    eller
  • pr. post: Statens vegvesen Region øst, v/Lene Lima, Postboks 1010, 2605 Lillehammer.

Frist for innspill er: 4. november 2016.

 

Sist oppdatert: 17. oktober 2016