Rv. 110 Undergang Rakkestadsvingen - egengodkjent detaljregulering

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Rv. 110 Undergang Rakkestadsvingen, arealplanID 0106 1139 - Sentrum.


I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Fredrikstad Bystyre i møte 9.2.17, sak 3/17, egengodkjent detaljregulering for Rv. 110 Undergang Rakkestadsvingen, arealplanID 0106 1139 - Sentrum, med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planen er bygging av ny kulvert under rv. 110 for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende i området. Prosjektet inngår i overordnede planer for å fremme økt bruk av gange og sykkel som fremkomstmiddel.

Tiltaket vil være et godt bidrag til å fremme folkehelsen, trafikksikkerheten for myke trafikanter og mulig som et tiltak for å få redusert biltrafikken i området.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 18.04.2017.

 

Sist oppdatert: 21. mars 2017