Roald Amundsensvei 188 - varsel oppstart reguleringsplanarbeid

Innhold

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid detaljregulering av Roald Amundsensvei 188, GNR./BNR. 621/89. Plan-ID: 01061153.

Fagmyndigheter, grunneiere og naboer varsles med dette om at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av Roald Amundsens vei 188 (Jfr. Plan- og bygningsloven §12-8). Planoppstart kunngjøres i Fredrikstad blad, demokraten og på Fredrikstad kommunes nettsider. Forslagsstiller er Paal Stang.

Planområde

Planområdets avgrensing framgår av kartet under til venstre. Planområdets foreløpige areal er ca 1,2 daa.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for endring av eiendommens bruk fra næring til bolig. Det legges opp til fortetting av eiendommen med mer enn tre boenheter, og det utløses derfor krav om regulering.   

Konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Det konkluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet

Spørsmål eller innspill  kan rettes til plankonsulent BAS Arkitekter AS ved Karoline Bergdal innen 6. januar på:

  • Tel: 970 11 495
  • E-post: karoline@bas-ark.no
  • Adr: BAS arkitekter AS v/Karoline Bergdal, St. Marie gate 96-98, 1706 Sarpsborg
Sist oppdatert: 29. november 2016