Ringstadåsen 2 - Varsel om oppstart av planarbeider og utbyggingsavtale

Innhold

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringer av Ringstadåsen 2, ca. 10,5 km nord for Fredrikstad sentrum. Eikelunden Eiendom AS er forslagstiller.

Samtidig med varsling av oppstart av planarbeid, varsles det etter plan- og bygningslovens § 17-4 også oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for opparbeidelse av teknisk infrastruktur.

Planområdet omfatter i utgangspunktet to felter innen eiendommen 711/1, som en utvidelse av eksisterende byggefelt, Ringstadåsen. Mellom byggeområdene ligger Ringstadåsen boligfelt med 34 eksisterende boliger. Det varslede planområdet omfatter ca. 54 daa.

Planområdet som er varslet er større enn det som skal bebygges. Det er tatt med ekstra areal for evt. frisiktlinjer, adkomst og grønnstruktur. Planområdet vil kunne reduseres gjennom planprosessen. Nasjonal planID vil bli 0106 1150.

Planens hovedhensikt

Hovedhensikten med planarbeidet her er å legge til rette for oppføring av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.

Planinitiativet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning (2014). Tiltaket er i tråd med gjeldende plangrunnlag, og er vist som fremtidig byggeområde (B214A og B214B Ringstadåsen) i kommuneplanens arealdel. Planavgrensningen omfatter også noe LNF-område.

Konsekvensutredning er utredet på kommuneplannivå, og tiltaket krever derfor ikke KU. Relevante tema som omhandler miljø og samfunn vil allikevel utdypes gjennom planarbeidet.

Innspill til ny plan for området

For å kartlegge interesser og hensyn som berøres av planforslaget, ønskes innspill og ideer til planarbeidet. Det vil bli holdt et informasjonsmøte før planen sendes inn til kommunen.

Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden innen 29.11.2016.

Sist oppdatert: 27. oktober 2016