Ringstadåsen 2, Rolvsøy - forslag til detaljregulering - høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Ringstadåsen 2. ArealplanID 0106 1150. Høring- og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Eikelunden eiendom AS.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 17.01.19, sak 6/19, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på Nylende, om lag 10,5 km nord for Fredrikstad sentrum (13 km i kjøreavstand) og 2,6 km sørøst for Sollikrysset og E6. Sykehuset på Kalnes ligger 8 km unna (i kjøreavstand) og Sarpsborg 12,7 km (i kjøreavstand). Planområdets aktuelle byggefelter er avsatt til «framtidig boligbebyggelse» i kommuneplanens arealdel.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for tre byggeområder med ulike boligtyper. Leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse vil introdusere nye boligtyper til Nylende, og dermed gi lokalsamfunnet fleksibilitet gjennom et nytt boligtilbud. Samtidig legges det opp til utbygging av en gruppe frittliggende eneboliger overfor de eksisterende på Ringstadåsen.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 11.03.19. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 16/13402.

Sist oppdatert: 23. januar 2019