Rådalen Øst - Forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering for Rådalen Øst,arealplanID 0106 1100 - RolvsøyHøring og offentlig ettersyn Forslagsstiller: Pan Eiendomsutvikling AS.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 17.08.2017, sak 83/17, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av boliger i form av blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse.

Planområdet ligger i Rådalen langs Råkollveien på Rolvsøy, ca. 7 km nordøst for Fredrikstad sentrum. Planområdet er på ca. 32 daa, det er ubebygd og omgitt av nåværende boligbebyggelse, LNF-område, hensynssone kulturlandskap, hensynssone høyspenningsanlegg og friområde.

Planområdet er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til arealformål framtidig boligbebyggelse boligfelt B205, i tillegg til å inkludere nåværende friområde og nåværende bebyggelse og anlegg.

Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel på to punkter; krav til parkering og bruk av deler av nåværende friområde til boligbebyggelse.

Plandokumenter:

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 09.10.2017. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 12/14676, eventuelt bruk elektronisk skjema.  

Sist oppdatert: 23. august 2017