Planarbeid for Bekkevold ridesenter - varsel om oppstart

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 kunngjøres det at Sweco Norge AS som plankonsulent på vegne av Fredrikstad kommune, Teknisk Drift, Prosjektutvikling, varsler oppstart av planarbeid for detaljregulering av Bekkevold ridesenter, i Fredrikstad kommune.


Vurdering av behovet for konsekvensutredning
 
Varslingskart

Planområdet

Planområdet omfatter dagens ridesenter på Bekkevold gård, rett ved ny planlagt Fv. 107 og krysset mellom Habornveien og Torsnesveien. Varslet planområde utgjør ca. 115 dekar og er foreløpig avgrenset som vist på kartet under. Området omfattes av eiendommene gnr/bnr 303/1293 og 303/1817.

Det skal i hovedsak reguleres til idrettsanlegg- og parkeringsformål. Størstedelen av området er i dag uregulert, men i Kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig idrettsanlegg og friområde. Deler av området i sør omfattes av Reguleringsplan for Oldenborgila på Byens Marker.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å fornye/oppgradere dagens ridesenter på Bekkevold. Dagens ridesenter fremstår som svært nedslitt, lite moderne, uhensiktsmessig og uøkonomisk i drift med tanke på nåtidens krav til lokaliteter og kapasitet. Hvilken størrelse, omfang og bruksområder nytt ridesenter skal omfatte sees nærmere på i behovsutredning og alternativvurdering av WSP Norge AS, som pågår parallelt med reguleringsarbeidet. Behovsutredningen skal ferdigstilles i mai 2017.

Vurdering av behovet for konsekvensutredning

Planen er vurdert mot Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2014-12-19-1726). Det er i samråd med Fredrikstad kommune konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Vurderingen fremgår av vedlagt notat. Planområdet formelt sett utløser ikke krav til konsekvensutredning. Det vil likevel vurderes virkninger for viktige tema i planarbeidet, som blant annet jordvern, kulturmiljø, friluftsliv og nærmiljø, trafikkforhold og støy- og luftforurensning.

Informasjon og medvirkning

Alle berørte parter varsles om planarbeidet ved brev. Planarbeidet kunngjøres også i Fredrikstad blad.

Spørsmål kan rettes til:

  • Silje Nesland, Sweco Norge AS, tlf. 907 49 798
  • Anna-Klara Jonsson, Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Prosjektutvikling tlf. 693 61 353

Vi ønsker innspill som kan sendes skriftlig til: Sweco Norge AS v/ Silje Nesland Statsminister Torpsvei 1A, 1738 Borgenhaugen. Eller pr epost: Silje.Nesland@sweco.no

Merk innspillene med «Bekkevold ridesenter, PlanID 01061160.» Frist for innspill er 23.06.2017.

Veien videre

Mottatte innspill vil bli vurdert etter at fristen er utløpt. Det vil bli utarbeidet et planforslag som oversendes Fredrikstad kommune for behandling, der innspillene følger som vedlegg.

Etter første gangs behandling i kommunen blir planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å gi merknader til planforslaget, som vil bli vurdert før videre politisk behandling.  

Sist oppdatert: 11. mai 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.