Pettersand Panorama - forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering for Pettersand Panorama arealplanID 0106 1119 - Sentrum. Høring- og offentlig ettersyn. Forslagsstillere: Obos Nye Hjem AS og Solid AS.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 27.09.17, sak 104/17, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å rive deler av eksisterende bebyggelse og legge til rette for oppføring av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, samtidig som eksisterende frittliggende småhusbebyggelse vil inngå i planen.

Planområdet dekker ca. 13,5 daa og ligger på et høydedrag mellom Gluppeveien og veien Pettersand, ca. 3 km nordvest for Fredrikstad sentrum. Ut i fra beliggenheten vil det stilles detaljerte krav til materialbruk og landskapstilpasning.

Plandokumenter:

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 20.11.17. Alternativt kan man bruke elektronisk skjema nedenfor for å gi innspill. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2015/19920.

Sist oppdatert: 04. oktober 2017