Pettersand Panorama - egengodkjent detaljregulering

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Pettersand Panorama, arealplanID 0106 1119 - Sentrum.

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 08.11.18, sak 140/18, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planarbeidet er å rive deler av eksisterende bebyggelse og legge til rette for oppføring av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, samtidig som eksisterende frittliggende småhusbebyggelse vil inngå i planen. Det legges opp til en høy utnyttelsesgrad og ut ifra beliggenheten vil det stilles detaljerte krav til materialbruk og landskapstilpasning.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 14.12.18. Vennligst merk klagen med saksnummer: 15/19920.

Sist oppdatert: 20. november 2018