Ørebekk næringsområde - Forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering for Ørebekk næringsområde, arealplanID 0106 1089 og oppheving av gjeldende plan, arealplanID 0106 595 – Onsøy. Høring- og offentlig ettersyn 2. gang. Forslagstiller: Ørebekk senter AS.


Regulering- og byggesakssjefen har i delegert vedtak nr. 124/19, datert 22.01.19 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn 2. gang ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og oppheving av gjeldende plan, i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14.

Planarbeidet innebærer at Ørebekk næringsområde reguleres på nytt, og at gjeldende reguleringsplan oppheves. Hensikten er å endre adkomst i forhold til den løsningen som er vist i gjeldende reguleringsplan for Ørebekk næringsområde. Dette vil medføre at regulert rundkjøring på rv.110 fjernes, og at fremtidig trafikk til planområdet får adkomst via Pancoveien.

Arealformål, byggegrenser, byggehøyder, utnyttelsesgrad og andre overordnede føringer er videreført fra gjeldende plan.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema.
Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad innen 18.03.19. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 13/14450.

Sist oppdatert: 29. januar 2019