Oksrødkilen indre havn - Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning

Innhold

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Oksrødkilen indre havn, planID 01061077 - Onsøy. Høring og offentlig ettersyn. Forslagstiller: John Kristian Oksrød.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 06.02.19, sak 14/19, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet har beliggenhet i Oksrødkilen i kommunedel Onsøy, og omfatter sjøarealer med de nærmeste tilliggende områdene på landsiden. Totalt omfatter planforslaget et areal på ca. 80 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å flytte dagens 62 båtplasser i Oksrødkilen flytebrygge fra nordre del til søndre del av Oksrødkilen. Bakgrunnen for dette er å løse utfordringene med adkomst til brygga. Flytebryggen nord i Oksrødkilen har ikke adkomstrett.

I dag fordrer adkomst til Oksrødkilen flytebrygge en uønsket kryssing av andre eiendommer. Adkomsten søkes løst ved å flytte bryggen til østsiden av kilen der adkomst kan løses fra forslagsstillers egen eiendom. Ny brygge foreslås som en forlengelse av eksisterende Oksrødkilen fellesbrygge øst i planområdet.

Planforslaget legger ikke opp til en økning av dagens båtplasser bortsett fra 4 båtplasser innenfor reguleringsformål SH4 som er tiltenkt eiendom 64/25.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 01.04.19. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 12/17424.

Sist oppdatert: 13. februar 2019