Ny Kjøkøysund bru inkludert gang- og sykkelveg - oppstart detaljregulering

Innhold

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for fylkesveg 108 - ny Kjøkøysund bru inkludert gang- og sykkelveg.


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Statens vegvesen starter opp arbeidet med forprosjekt og reguleringsplan for ny Kjøkøysund bru inkludert gang- og sykkelveg langs fylkesveg 108 (Kråkerøyveien).

Planområdet går fra kryss mellom fylkesveg 108 og Trolldalen på Kråkerøy og fram til sammenkoblingen med eksisterende vegnett på Kjøkøy. (Se vedlagt kart med planavgrensning).

Statens vegvesen skal utføre planleggingen på vegne av Østfold fylkeskommune som har ansvaret for fylkesvegene. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med Fredrikstad kommune. Etter 01.01.2020 vil Viken fylkeskommune overta planleggingen av fylkesvegene.

Alle som har en eiendom innenfor planområdet, eller er nabo til planområdet mottar brev om oppstart. Eventuelle synspunkter og opplysninger til planarbeidet, herunder hensyn som bør ivaretas, sendes skriftlig og innen 11. oktober 2019 til:

Statens vegvesen region øst
Postboks 10
2605 Lillehammer
eller som e-post til firmapost-ost@vegvesen.no

Merk henvendelsen med saksnummer 18/223040, att: Cathrine Ovrid.

Dokumenter:

Sist oppdatert: 09. september 2019