Marnet Marine Park - Forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering for Marnet Marine Park. ArealplanID 01061128. Høring- og offentlig ettersyn . Forslagstiller: Marnet Marine Park AS.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 26.09.18, sak 96/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet småbåthavn med molo/bølgebryter, egnet næringsvirksomhet (tjenesteyting/forretning/håndverksvirksomhet) og fritidsleiligheter.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 01.04.19. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 15/10479.

Sist oppdatert: 05. februar 2019