Lislebytunet - egengodkjent detaljregulering

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Lislebytunet ArealplanID 0106 1120 - Sentrum.

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Fredrikstad Bystyre i møte 20.10.16, sak 101/16, egengodkjent detaljregulering for Lislebytunet, arealplanID 0106 1120 - Sentrum, med tilhørende bestemmelser.

Rambøll AS fremmer på vegne av Nøklestad Eiendom AS planforslag for et uregulert område på Lisleby. Planområdet er på ca. 4.1 daa og ligger i Falcheveien 2. Eiendommen grenser til jernbanen i vest, og nabobebyggelse i sør og nord.

Omkringliggende bebyggelse har småskala preg. Formålet med planforslaget er å regulere til boligbygging for opptil 28 boenheter med tilhørende anlegg på et tidligere gårdstun. Planforslaget forutsetter oppføring av støyskjerm langs eiendomsgrensen mot jernbanen.

Plandokumentene:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 2.12.2016.

Sist oppdatert: 11. november 2016