Lisleby allé boligområde - varsel om oppstart av planarbeid

Innhold

I medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det oppstart av privat detaljreguleringsplan for Lisleby allé boligområde (planID 01061174) i Fredrikstad kommune.

Tiltakshaver er Bingedammen AS og plankonsulenter er SG arkitekter AS og HS arealplan AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse på eiendommene gnr/bnr 203/46, 208/7 og 203/115, innenfor arealet avsatt til byggeområde.

Innspillsfrist er 05.06.2018.

Sist oppdatert: 02. mai 2018