Lisleby allé - egengodkjent detaljregulering for gang- og sykkelvei

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Lisleby allé ArealplanID 0106 1107 - Sentrum.

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 7.9.17 (sak 96/17) egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger nordøst for Fredrikstad sentrum. Planområdet avgrenses av Fagerliveien i sør og følger østsiden av Lisleby allé frem til eksisterende gang- og sykkelvei i nord. Planområdet omfatter en strekning på ca. 800 meter, og arealet utgjør ca. 8,5 dekar.

Hensikten med planen er å legge til rette for fortau og gang- og sykkelvei langs Lisleby allé mellom eksisterende fortau i Fagerliveien og eksisterende gang- og sykkelvei i Lisleby allé. Planlagte tiltak skal bidra til å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 20.10.2017. Vennligst merk klagen med saksnummer: 2014/4748.
________________________________________

Sist oppdatert: 27. september 2017