Krydderveien 11 - oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan

Innhold

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan Krydderveien 11. Tiltakshaver er Byggmester Tor Egil Johansen AS. Planarbeidet forestås av HS arealplan AS og G|plan AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse på eiendommene gnr/bnr 53/34, 53/304 og 53/87 (videre kalt hovedeiendommen) ved Oksvikenfeltets østlige side, på Gressvik i Fredrikstad. Det planlegges tilrettelagt med høy arealutnyttelse i samsvar med statlige planretningslinjer.

Merknader

Fristen for eventuelle merknader til planarbeidet er innen 09.09.17.

  • Se fullstendig varsling her
Sist oppdatert: 02. august 2017